• LOGIN
  • No products in the basket.

  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS
  • Course Certificate
352 STUDENTS ENROLLED

Course Curriculum

JLC 01 : Introduction to Japanese scripts 00:54:00
JLC 02 : Jiko shoukai (Self introduction) 00:54:00
JLC 03 : Dochira kara desu ka ( Where are you from?) 00:56:00
JLC 04 : Senmon wa nan desu ka (What is your specialization?) 00:58:00
JLC 05 : Kore wa hon desu (This is a book) 00:58:00
JLC 06 : Ikura desu ka (How much is it?) 01:00:00
JLC 07 : Ima nan-ji desu ka (What is the time now?) 00:53:00
JLC 08 : Kaigi wa roku-ji-han kara desu (The meeting is from 6:30) 00:54:00
JLC 09 : Ashita Tokyo e ikimasu. (I will go to Tokyo tomorrow) 00:53:00
JLC 10 : Watashi wa mainichi roku-ji ni okimasu (I wake up at 6’oclock everyday) 01:01:00
JLC 11 : Itsu Kanpur e kimashita ka (When did you come to Kanpur?) 00:53:00
JLC 12 : Yūbinkyoku wa asoko ni arimasu (The post office is over there) 00:59:00
JLC 13 : Rao san wa doko ni imasu ka (Where is Mr. Rao?) 00:50:00
JLC 14 : Pikuniku e ikimashō (Let’s go for a picnic) 00:56:00
JLC 15 : Kesa pan to tamago o tabemashita (I ate eggs and bread for breakfast) 00:56:00
JLC 16 : Depa-to no tonari no biru wa ginkō desu (The building next to the department) 01:00:00
JLC 17 : Taj hoteru wa ookii hoteru desu(Hotel Taj is a big hotel) 00:54:00
JLC 18 : Hoteru de nani o tabemashita ka (What did you eat at the hotel?) 00:56:00
JLC 19 : Tokyo wa ōkikute kirei desu (Tokyo is big and beautiful) 00:54:00
JLC 20 : Ko-hi- wa oishiku arimasen(Coffee is not tasty) 00:49:00
JLC 21 : Hantai kotoba (Opposites) 01:00:00
JLC 22 : Watashi wa mainichi miruku o nomimasu (I drink milk everyday) 00:57:00
JLC 23 : Watashi wa oniisan ni kamera o moratta(I received a camera from my brother) 00:58:00
JLC 24 : Nani o tabetai desu ka(What do you want to eat?) 00:54:00
JLC 25 : Nani o sashiagemasu ka (Giving and Receiving) 00:48:00
JLC 26 : Sensei wa watashi ni hon o kuremashita (My teacher gave me a book) 00:58:00
JLC 27 : Chotto matte kudasai ( Just a minute please) 00:54:00
JLC 28 : Ke-ki o tabete mite kudasai ( Eat and see how is the cake) 01:00:00
JLC 29 : Nani o shite imasu ka(What are you doing?) 00:50:00
JLC 30 : Tokyo ni sunde imasu ( I live in Tokyo) 00:53:00
JLC 31 : Kanji ga kakemasu (I can write Kanji) 00:55:00
JLC 32 : Imōto wa ningyō o hoshigatte imasu (My sister wants a doll) 01:01:00
JLC 33 : Aisukuri-mu ga ke-ki yori suki desu (I like ice-cream more than cakes) 00:52:00
JLC 34 : Kutsu o kai ni ikimasu ( I am going to buy shoes) 00:55:00
JLC 35 : Ashita motto atsuku narimasu (It is going to become very hot tomorrow) 00:52:00
JLC 36 : Rainen Tokyo e iku to omoimasu (I think I will go to Tokyo next year) 00:55:00
JLC 37 : Rainen Tokyo e iku to omoimasu (I think I will go to Tokyo next year) 00:50:00
JLC 38 : Comprehensions and Expressions 00:40:00
JLC 39 : Basic Kanji 00:38:00
JLC 40 : Basic Kanji 00:52:00
© 2016. LearnBox Education.

Login

Register

Create an Account
Create an Account Back to login/register
X